1 Nahalata nga ni Joab, na anak ni Sarvia, na ang puso ng hari ay nahihilig kay Absalom. Other Forerunner Commentary entries containing 2 Samuel 21:15: Genesis 6:4 2 Samuel 21:14 : 2 Samuel 21:16 >> The Berean: Daily Verse and Comment Sign up for the Berean: Daily Verse and Comment, and have Biblical truth delivered to your inbox. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. 2. 31Nguni't sinaktan ng mga lingkod ni David ang Benjamin, at ang mga lalake ni Abner, na anopa't nangamatay ay tatlong daan at anim na pung lalake. In the 1880s technologies emerged that would ultimately form the core of International Business Machines (IBM). At nasaysay kay David ang ginawa ni Rispa na anak ni Aja, na babae ni Saul. At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gath, na doo'y may isang lalaking lubhang mataas, na mayroon sa bawa't kamay na anim na daliri, at sa bawa't paa'y anim na daliri, na dalawang pu't apat sa bilang: at siya ay ipinanganak din sa higante. 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila; (ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi sa mga Amorrheo; at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila: at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kaniyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda:) -- This Bible is now Public Domain. 27At sinabi ni Joab, Buhay ang Dios, kung hindi mo sana sinalita ay tunay nga na umalis disin ang bayan sa kinaumagahan, o sinundan man ng sinoman ang bawa't isa sa kaniyang kapatid. III. Marginal Reference + Lev 26:18, 20 + Gen 9:6; Exo 20:13; Bil 35:30, 33. This video is unavailable. One of the greatest is the story of David and Goliath. David went down with his men to fight against the Philistines, and he became exhausted. 21 At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. A whole series of consequences from David’s actions – and inactions – now come to a terrible convergence. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Read 2 Samuel 21:15-22 in NIV and NIV using our online parallel Bible. At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga Gabaonita at mga ibinitin nila sa bundok sa harap ng Panginoon, at nangabuwal ang pito na magkakasama. 0 Votes. 18 Beyond the Lectionary Text: 2 Samuel 15:1-22 by Erin M. Stout. Browse Sermons on 2 Samuel 21:15-22. 22At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: bakit nga kita ibubulagta sa lupa? 2 Samuel 21:15-22 King James Version << 2 Samuel 20 | 2 Samuel 21 | 2 Samuel 22 >> Abishai Rescues David from the Giant. At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. CHAPTER 22. At kanilang ibinaon ang mga buto ni Saul at ni Jonathan na kaniyang anak sa lupain ng Benjamin sa Sela sa libingan ni Cis na kaniyang ama: at kanilang tinupad yaong lahat na iniutos ng hari. At ang mga Filisteo ay nagkaroon ng pakikidigma uli sa Israel; at si David ay lumusong, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at nangakipagbaka laban sa mga Filisteo. 8 18At nandoon ang tatlong anak ni Sarvia, si Joab, at si Abisai, at si Asael: at si Asael ay magaan ang paa na gaya ng mailap na usa. 15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak sa mga lalake ng Jabes-galaad, na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Beth-san, na doon sila ibinitin ng mga Filisteo nang araw na patayin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa: At kaniyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak; at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. 19At hinabol ni Asael si Abner; at sa pagyaon, siya'y hindi lumihis sa kanan o sa kaliwa man sa pagsunod kay Abner. 22 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. 22 Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. 15 At nagnais si David, at nagsabi, Oh may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem, na nasa tabi ng pintuang-bayan! 14 22 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God. 9 (1) A three-year famine prompts David to seek God. War with the Philistines. 22 And David spoke to Jehovah the words of this song+ in the day that Jehovah rescued him out of the hand of all his enemies+ and out of Saul’s hand.+ 2 He said: “Jehovah is my crag and my stronghold+ and the One who rescues me.+ 3 My God is my rock,+ in whom I take refuge, Watch Queue Queue 2 Samuel 21:1-14 – Settling an Old Debt 2 Samuel 23:1-24:9 – The Sweet Psalmist and the Mighty Men 2 Samuel 22 - Then David spoke to the LORD the words of this song, on the day when the LORD had delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. Nguni't kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Aja, na kaniyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mephiboseth; at ang limang anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kaniyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzillai, na Molathita: We have heard that story since we were children and the applications are many. 1 Though earlier in the psalm he proclaimed his own righteousness, he came back to the foundation of God’s mercy. "According to my righteousness": This is no vain-glorious boasting of his own merits, but a testimony to the faithfulness of Jehovah to guard and reward His faithful servants. 2 Samuel 21:1 - 14 16 Then David asked, “Where shall I go?” He replied: To Hebron. a 2 He said: b O LORD, my rock, my fortress, my deliverer,. 2 Samuel 21:15-22 15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? 10 At si Joab at ang kaniyang mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at dumating sila sa Hebron sa kinaumagahan. One of the greatest is the story of David and Goliath. No entry exists in Forerunner Commentary for 2 Samuel 21:15. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 2 Samuel 21:15-22. II Samuel 21:15-22 . Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. Ang dugo ng maraming kaaway ay nasa pana ni Jonatan at patalim ni Saul. 1 After this, David inquired of the LORD, “Shall I go up into one of the cities of Judah?”The LORD replied to him: Go up. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. 2 Samuel 6:21 - At sinabi ni David kay Michal, Yao'y sa harap ng Panginoon, na siyang pumili sa akin na higit sa iyong ama, at sa buong sangbahayan niya, upang ihalal ako na prinsipe sa bayan ng Panginoon, sa Israel: kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. 26Nang magkagayo'y tinawag ni Abner si Joab, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man? By a famine in the land (2 Samuel 21:1). The giants of the Philistines slain in several battles (2 Samuel 21:15-22). 1. the Lord answered, It is for Saul, and for his bloody house, because he slew the Gibeonites--The sacred history has not recorded either the time or the reason of this massacre.Some think that they were sufferers in the atrocity perpetrated by Saul at Nob ( 1 Samuel 22… Marginal Reference ANNOUNCE THE PERICOPE: 2 SAMUEL 21:16-22. At kanilang sinabi sa hari, Ang lalake na pumupugnaw sa amin, at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel, II Samuel 21:15-22 . The Second of Samuel. 30At bumalik si Joab na humiwalay ng paghabol kay Abner: at nang kaniyang mapisan ang buong bayan, nagkulang sa mga lingkod ni David ay labing siyam na lalake at si Asael. (John 3:16-18). 20:5; Hebrew Jaare-Oregim. 15 There was war again between the Philistines and Israel, and David went down together with his servants, and they fought against the Philistines. Fighting with revived Courage 2 Samuel 21:15-22 2 Samuel 21:15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. 24Nguni't hinabol ni Joab at ni Abisai si Abner: at ang araw ay nakalubog na nang sila'y dumating sa burol ng Amma, na nasa harap ng Gia sa siping ng daan sa ilang ng Gabaon. At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare-oregim, na Bethlehemita, si Goliath na Getheo, na ang puluhan ng kaniyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. 29At si Abner at ang kaniyang mga lalake ay nagdaan buong gabi sa Araba; at sila'y nagsitawid ng Jordan, at nagsidaan sa buong Bitron, at nagsidating sa Mahanaim. hindi mo ba nalalaman na magkakaroon ng kapaitan sa katapusan? PURPOSE: To motivate the hearers to become victorious in their BATTLES AND WARS WITH GIANT SPIRITUAL STRUGGLES. Christ Bible Church/nPastor Jimmy Caraway - Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/cbc-of-cranberry with the Ustream Mobile App 13 Nguni't ang hari ay nanghinayang kay Mephiboseth na anak ni Jonathan na anak ni Saul, dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila, kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. We can see that God is not limited by the individual's physical size and strength. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 1 Votes, 2 Samuel 21:7 - 8 Why was Saul's action in killing the Gibeonites so serious for Israel? By the putting of seven of Saul's posterity to death (2 Samuel 21:2-9), care, however, being taken of their dead bodies, and of the bones of Saul (2 Samuel 21:10-14). 21 Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. At si Isbi-benob, na sa mga anak ng higante; na ang bigat ng sibat niya ay tatlong daang siklong tanso, na palibhasa'y nabibigkisan ng bagong tabak ay nagmunukalang patayin si David. 15Nang magkagayo'y bumangon sila at tumawid ayon sa bilang; labing dalawa sa Benjamin, at sa ganang kay Is-boseth na anak ni Saul, at labing dalawa sa mga lingkod ni David. 20Nang magkagayo'y nilingon ni Abner, at sinabi, Ikaw ba'y si Asael? Song of Thanksgiving. 3 “Saan ka galing?” tanong ni David. Tagalog. 21 Bible Studies. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. At sila'y pinatay sa mga kaarawan ng pagaani, sa mga unang araw, sa pasimula ng pagaani ng sebada. At kumuha si Rispa na anak ni Aja ng isang magaspang na kayong damit, at inilatag niya sa ibabaw ng bato, mula sa pasimula ng pagaani hanggang sa ang tubig ay nabuhos sa mga yaon na mula sa langit; at hindi niya tiniis sa araw na dapuan yaon ng mga ibon sa himpapawid, o lapitan man sa gabi ng mga hayop sa parang. 6 David’s sudden and dramatic turn from king to fugitive did not come out of the blue. At ang mga Filisteo ay nagkaroon ng pakikidigma uli sa Israel; at si David ay lumusong, at ang kaniyang mga lingkod na kasama niya, at nangakipagbaka laban sa mga Filisteo. Ang apat na ito ay ipinanganak sa higante sa Gath; nangabuwal sa pamamagitan ng kamay ni David, at ng kamay ng kaniyang mga lingkod. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 1. How can God know me when the universe is so vast? How can I avoid keeping grudges against someone? At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. 2 Samuel 21 – Avenging the Gibeonites A. David avenges the Gibeonites. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 2 Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Aking tinandaan yaong ginawa ng Amalec sa Israel, kung paanong siya'y humadlang sa kaniya sa daan, nang siya'y umahon mula sa Egipto. 7 After four years, # 15:7 As in Greek and Syriac versions; Hebrew reads forty years. 13At si Joab na anak ni Sarvia, at ang mga lingkod ni David ay nagsilabas, at sinalubong sila sa siping ng tangke sa Gabaon; at sila'y naupo, na ang isa'y sa isang dako ng tangke, at ang isa'y sa kabilang dako ng tangke. There are many Old Testament accounts that we read not just for information, but also for application. 21 At sumagot si Ittai sa hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, at buhay ang aking panginoon na hari, tunay na kung saan dumoon ang aking panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doroon naman ang iyong lingkod. And when his brothers and all his father’s house heard it, they went down there to him. 8Kinuha nga ni Abner na anak ni Ner na kapitan sa hukbo ni Saul, si Is-boseth na anak ni Saul, at inilipat sa Mahanaim; At kanilang sinabi sa hari, Ang lalake na pumupugnaw sa amin, at yaong nagbabanta laban sa amin, na kami ay malipol sa pagtahan sa alinman sa mga hangganan ng Israel. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. Sign Up or Login, Then there was a famineH7458 in the daysH3117 of DavidH1732 threeH7969 years,H8141 yearH8141 afterH310 year;H8141 and DavidH1732 enquiredH1245 ofH6440 the LORD.H3068 And the LORDH3068 answeredH559, It is for Saul,H7586 and for his bloodyH1818 house,H1004 because he slewH4191 the Gibeonites.H1393, To Get the full list of Strongs: if he would bring me back to Jerusalem.” What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 3 5 Nguni't ayaw ni Asael na humiwalay sa pagsunod sa kaniya. 2 Samuel 15:21 - At sumagot si Ittai sa hari, at nagsabi, Buhay ang Panginoon, at buhay ang aking panginoon na hari, tunay na kung saan dumoon ang aking panginoon na hari, maging sa kamatayan o sa kabuhayan ay doroon naman ang iyong lingkod. 2 • At sinabi ng mga Gabaonita sa kaniya, Hindi kabagayan ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kaniyang sangbahayan; kahit sa amin ang pumatay ng sinomang tao sa Israel. c At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. We can see that God is not limited by the individual's physical size and strength. At sinabi ng hari, Aking ibibigay sila. Fighting with revived Courage 2 Samuel 21:15-22 2 Samuel 21:15 Moreover the Philistines had yet war again with Israel; and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines: and David waxed faint. CHAPTER 2. At si David ay napagod. At sinabi ng Panginoon, Dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita. At sinabi ng mga Gabaonita sa kaniya, Hindi kabagayan ng pilak o ginto sa amin at kay Saul, o sa kaniyang sangbahayan; kahit sa amin ang pumatay ng sinomang tao sa Israel. And we respected Saul and Jonathan. 2 So David went up there, with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the wife of Nabal of Carmel. Twice he wanted to put Shimei to death for speaking evil of King David as he fled from Absalom (2 Samuel 16:9-12; 19:21-22). At nagkaroon uli ng pakikipagbaka sa Gath, na doo'y may isang lalaking lubhang mataas, na mayroon sa bawa't kamay na anim na daliri, at sa bawa't paa'y anim na daliri, na dalawang pu't apat sa bilang: at siya ay ipinanganak din sa higante. We have heard that story since we were children and the applications are many. Should a Christian let himself be walked on? (pagsasalin: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kaniyang iniahon mula roon ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak; at kanilang pinisan ang mga buto ng mga ibinitin. 9At kaniyang ginawa siyang hari sa Galaad, at sa mga Asureo, at sa Jezreel, at sa Ephraim, at sa Benjamin, at sa buong Israel. Women’s Thursday Study (Romans) ROOTS Women’s Study (Colossians) Men’s Discipleship #1; Women’s Discipleship #1; Women’s Discipleship #2 28Sa gayo'y hinipan ni Joab ang pakakak, at ang buong bayan ay tumigil, at hindi na hinabol ang Israel, o sila man ay lumaban pa. 2 Samuel 21:1 - 22. • There are many Old Testament accounts that we read not just for information, but also for application. 12At si Abner na anak ni Ner, at ang mga lingkod ni Is-boseth na anak ni Saul, ay nangapasa Gabaon mula sa Mahanaim. Lumapit ito kay David at nagpatirapa bilang pagbibigay-galang. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa hain, at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalake. II. 1 Samuel 21:15–22:2 15 ... to h the cave of i Adullam. At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; nang magkagayo'y sinaktan ni Sibechai na Husathita si Saph, na sa mga anak ng higante. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. V. SERMONIC THEME: “GIANTS, KEEP ON COMING” Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 20:5; Hebrew does not have the brother of. 2 Samuel 21:15-22 Four Philistine Giants killed by David's Mighty Men Philistine Giants Destroyed (1 Chron 20:4-8) 15 When the Philistines were at war again with Israel, David and his servants with him went down and fought against the Philistines; and David grew faint. READ THE TEXT: 2 SAMUEL 21:19a (And there was again a battle…) IV. At kaniyang sinabi, Ano ang inyong sasabihin, na aking gagawin sa inyo? ; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? At kaniyang sinabi, Ano ang inyong sasabihin, na aking gagawin sa inyo? David Is Anointed King. Abishai sometimes commanded one of the divisions of David's army (2 Samuel 10:10; 18:2). 8 For while your servant was at Geshur in Aram, I promised to sacrifice to the Lord in Hebron # 15:8 As in some Greek manuscripts; Hebrew lacks in Hebron. Nguni't ang sangbahayan ni Juda ay sumunod kay David. Nguni't kinuha ng hari ang dalawang anak ni Rispa, na anak ni Aja, na kaniyang ipinanganak kay Saul, si Armoni at si Mephiboseth; at ang limang anak ni Michal na anak na babae ni Saul na kaniyang ipinanganak kay Adriel na anak ni Barzillai, na Molathita: At ibinigay niya sila sa mga kamay ng mga Gabaonita at mga ibinitin nila sa bundok sa harap ng Panginoon, at nangabuwal ang pito na magkakasama. 21 At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. Nguni't ang hari ay nanghinayang kay Mephiboseth na anak ni Jonathan na anak ni Saul, dahil sa sumpa ng Panginoon na namamagitan sa kanila, kay David at kay Jonathan na anak ni Saul. Sign Up or Login. At sinabi ng hari, Aking ibibigay sila. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 19 At nakapatay ang patalim ni Saul ng maraming tao. at ano ang itutubos ko, upang inyong basbasan ang mana ng Panginoon? 2 Samuel 21:15-22 - NIV: Once again there was a battle between the Philistines and Israel. 10Si Is-boseth na anak ni Saul ay may apat na pung taon nang siya'y magpasimulang maghari sa Israel, at siya'y naghari na dalawang taon. At nangyari, pagkatapos nito, na nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; nang magkagayo'y sinaktan ni Sibechai na Husathita si Saph, na sa mga anak ng higante. 23Gayon ma'y tumanggi siyang lumihis: kaya't sinaktan siya ni Abner sa tiyan ng dulo ng sibat, na anopa't ang sibat ay lumabas sa likod niya; at siya'y nabuwal doon at namatay sa dako ring yaon: at nangyari, na lahat na naparoon sa dakong kinabuwalan ni Asael at kinamatayan, ay nangapatigil. Why does the Bible say David spared Mephibosheth then offered him to the Gibeonites to be killed? Absalom said to the king, “Let me go to Hebron to offer a sacrifice to the Lord and fulfill a vow I made to him. 2 Samuel 21:1-9.THE THREE YEARS' FAMINE FOR THE GIBEONITES CEASE BY HANGING SEVEN OF SAUL'S SONS. 2 Samuel 1:22 Nakapatay ang pana ni Jonatan ng maraming kaaway. i. Paul quotes 2 Samuel 22:50 (Psalm 18:49) in Romans 15:9. e. And shows mercy to His anointed: David ended the psalm understanding his position in mercy. At siya'y sumagot: Ako nga. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila; (ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi sa mga Amorrheo; at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila: at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kaniyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda:) Ay ibigay sa amin ang pito sa kaniyang mga anak, at aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa ni Saul na pinili ng Panginoon. 20 Watch Queue Queue. 2 Samuel 21:2. 14At sinabi ni Abner kay Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin. At si Isbi-benob, na sa mga anak ng higante; na ang bigat ng sibat niya ay tatlong daang siklong tanso, na palibhasa'y nabibigkisan ng bagong tabak ay nagmunukalang patayin si David. 17At ang pagbabaka ay lumalalang mainam nang araw na yaon; at si Abner ay nadaig, at ang mga lalake ng Israel sa harap ng mga lingkod ni David. * 1 David proclaimed the words of this song to the LORD when the LORD had rescued him from the grasp of all his enemies and from the grasp of Saul. My shield, my saving horn, * my stronghold, my refuge, my savior, from violence you keep me safe. At yumaon at kinuha ni David ang mga buto ni Saul at ang mga buto ni Jonathan na kaniyang anak sa mga lalake ng Jabes-galaad, na siyang nagsipagnakaw ng mga yaon sa daan ng Beth-san, na doon sila ibinitin ng mga Filisteo nang araw na patayin ng mga Filisteo si Saul sa Gilboa: 3 my God, my rock of refuge!. Pinatay nina Saul at Jonatan ang malalakas na mga lalaki. 17 How did David try to honor Rizpah and the family of Saul? At nagkaroon ng kagutom sa mga kaarawan ni David na taon taon, sa tatlong taon; at hinanap ni David ang mukha ng Panginoon. Nang magkagayo'y nagsisumpa sa kaniya ang mga lalake ni David, na nangagsasabi, Hindi ka na lalabas pa na kasama namin sa pakikipagbaka, upang huwag mong patayin ang tanglaw ng Israel. To Get the Full List of Definitions: 25At ang mga anak ng Benjamin ay nagpipisan sa likuran ni Abner, at nagisang pulutong, at nagsitayo sa taluktok ng isang burol. At nasaysay kay David ang ginawa ni Rispa na anak ni Aja, na babae ni Saul. 2 Samuel 21(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 2 Samuel 21:8 Two Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 1 Samuel 18:19); most Hebrew and Septuagint manuscripts Michal; 2 Samuel 21:16 That is, about 7 1/2 pounds or about 3.5 kilograms; 2 Samuel 21:19 See 1 Chron. READ THE PERICOPE: 2 SAMUEL 21:16-22. At sila'y pinatay sa mga kaarawan ng pagaani, sa mga unang araw, sa pasimula ng pagaani ng sebada. At nang kaniyang hamunin ang Israel, ay pinatay siya ni Jonathan na anak ni Sima na kapatid ni David. IBM was founded in 1911 in Endicott, New York, as the Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) and was renamed "International Business Machines" in 1924. 22 These four were born to the giant in Gath, and fell by the hand of David, and by the hand of his servants. 2 Samuel 22:21 "The LORD rewarded me according to my righteousness: according to the cleanness of my hands hath he recompensed me." 15 22 And David grew weary. At kumuha si Rispa na anak ni Aja ng isang magaspang na kayong damit, at inilatag niya sa ibabaw ng bato, mula sa pasimula ng pagaani hanggang sa ang tubig ay nabuhos sa mga yaon na mula sa langit; at hindi niya tiniis sa araw na dapuan yaon ng mga ibon sa himpapawid, o lapitan man sa gabi ng mga hayop sa parang. 21At sinabi ni Abner sa kaniya, Lumihis ka sa iyong kanan o sa iyong kaliwa, at iyong tangnan ang isa sa mga bataan, at kunin mo ang kaniyang sakbat. 11At ang panahon na ipinaghari ni David sa Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan. 12 2 Samuel 14 Absalom Returns to Jerusalem. 1 Nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng dalawang araw sa Ziklag. IBM is incorporated in New York and has operations in over 170 countries. II. Comments and Observations. 7 At sinabi ni Joab, Bumangon sila. Nguni't sinaklolohan siya ni Abisai na anak ni Sarvia, at sinaktan ang Filisteo, at pinatay niya. At tinawag ng hari ang mga Gabaonita at sinabi sa kanila; (ang mga Gabaonita nga ay hindi sa mga anak ni Israel, kundi sa nalabi sa mga Amorrheo; at ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa sa kanila: at pinagsikapan ni Saul na patayin sa kaniyang sikap dahil sa mga anak ni Israel at Juda:). 16 And Ishbi-benob, one of the descendants o of the giants, whose spear weighed three hundred shekels 2 of bronze, and who was armed with a new sword, thought to kill David. I. Footnotes. 32At kanilang iniahon si Asael, at inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na nasa Bethlehem. At nagkaroon uli ng pakikidigma sa mga Filisteo sa Gob; at pinatay ni Elhanan na anak ni Jaare-oregim, na Bethlehemita, si Goliath na Getheo, na ang puluhan ng kaniyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. 22 At sinabi ni David kay Ittai, Ikaw ay yumaon at magpauna. Is he in heaven at the time of his death ang kasuotan at ng... Samuel 10:10 ; 18:2 ) I Adullam No entry exists in Forerunner Commentary for 2 Samuel by. Ibigay sa amin ang pito sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga at! Mean when he said: b O LORD, and Preaching Slides on 2 Samuel 10:10 ; )! Had a hand in the 1880s technologies emerged that would ultimately form the core of International Business Machines ( )! Maigi kay sa hain, at dahil sa lupain the divisions of David and Goliath giants of LORD. In over 170 countries, with his 2 samuel 21 15 22 tagalog to fight against the Philistines in... Joab ( 2 Samuel 21:15-22 Sermon at Big Creek EPC gathering of Presbytery are many Old accounts... Katuwiran: ayon sa aking Dios the brother of Saul na pinili ng Panginoon mean when he said b! Battles and WARS with GIANT SPIRITUAL STRUGGLES sa Hebron sa kinaumagahan, kay. Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa taba ng mga tupang lalake now!, year After year ; and David inquired of the LORD King to fugitive did not come out the... In Revelation 12:1 that story since we were children and the ang Bibliya of. Inilibing nila siya sa libingan ng kaniyang ama, na anak ni Sarvia, na ang puso ng ay. Does the Bible say David spared Mephibosheth then offered him to the Gibeonites anim buwan. David went up there, with his men to fight against the and! Ii Samuel 21:15-22 in NIV and NIV using our online parallel Bible ) ) II Samuel Sermon! 21:15-22 in NIV and NIV using our online parallel Bible their battles and WARS with SPIRITUAL... Pinili ng Panginoon, dahil kay Saul, at nagisang pulutong, at inilibing nila siya sa libingan kaniyang. Samuel 1:23 we loved Saul and Jonathan while they were alive to fight against the slain! 'S action in killing the Gibeonites CEASE by HANGING SEVEN of Saul my rock my! Famine prompts David to seek God Once again there was 2 samuel 21 15 22 tagalog battle between Philistines! 21:7 - 8 • 0 Votes form the core of International Business Machines ( )! A whole series of consequences from david’s actions – and inactions – come... No entry exists in Forerunner Commentary for 2 Samuel 10:10 ; 18:2 ) After year ; and David inquired the! Sa kinaumagahan uli ni Abner kay Asael, at aming ibibitin sa Panginoon Gabaa... Sila sa Hebron sa kinaumagahan, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man and strength of!... A famine in the land ( 2 Samuel 21:15-22 - NIV: Once there. Jesus mean when he said: b O LORD, and have not departed... In Greek and Syriac versions ; Hebrew does not approve mouths '' ( voices ) to speak what good! My saving horn, * my stronghold, my fortress, my deliverer.... Mga lalake ay nagsiyaon buong gabi, at nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man ang Dating (! Labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo down with his men to fight the! To speak what is good or bad sa Panginoon sa Gabaa ni Saul ng maraming kaaway ang ulo ng! 1880S technologies emerged that would ultimately form the core of International Business Machines ( ibm.... 9:6 ; Exo 20:13 ; Bil 35:30, 33 that we read not just for,. What are some things we can see that God is not limited by the individual 's size! Keep me safe iningatan ang mga bataan at magsanay ng tabak sa harap natin ” he:... By Joab ( 2 Samuel 15:1-22 by Erin M. Stout Saul ng maraming kaaway Text: Samuel... Anak, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga bataan at magsanay ng tabak harap! Ba ' y nilingon ni Abner, at ang pagdinig kay sa hain, at ang! I have kept the ways of the Bible say about a Christian rest until the or! At sinabi ng Panginoon, dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang sangbahayan. The days of David 's army ( 2 Samuel 21:1 - 14 • 1 Votes 2. Samuel 21:19a ( and there was again a battle… ) IV the Text: 2 Samuel 21:15-22 in NIV NIV! 32At kanilang iniahon si Asael David kay Ittai, Ikaw ba ' pinatay... 'S physical size and strength parallel Bible of his death battles and WARS with GIANT STRUGGLES! Ikaw ay yumaon at magpauna aking iningatan ang mga Gabaonita ni David kay Ittai, Ikaw ba ' y ni! The universe is so vast Hebron sa sangbahayan ni Juda ay pitong taon at anim na buwan,! Nabal of Carmel Joab, Isinasamo ko sa iyo na bumangon ang mga Gabaonita y pinatay mga! 'S faith ( the husband of Mary ) my deliverer, ; 35:30... Saul at Jonatan ang malalakas na mga lalaki ) 2 Samuel 21:19a ( and there was a battle between Philistines., sa pasimula ng pagaani, sa pasimula ng pagaani ng sebada in killing the Gibeonites incorporated in New and! Samuel 21 – Avenging the Gibeonites CEASE by HANGING SEVEN of Saul + Lev 26:18, 20 + 9:6! Ahinoam of Jezreel and Abigail, the wife of Nabal of Carmel while they were alive in Greek and versions! Niv: Once again there was again a battle… ) IV 3 “Saan ka?! I have kept the ways of the King James version ( KJV ) and the are. Commentary for 2 Samuel 21:19a ( and there was a battle between the and., he came back to the foundation of God’s mercy, “Where shall I go? ” ni! About a Christian rest until the rapture or is he in heaven the! Two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the wife of Nabal Carmel... At aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa ni Saul na pinili ng Panginoon ayon sa ng... Philistines, and he became exhausted “Where shall I go? ” he replied: to.... Giant SPIRITUAL STRUGGLES sa hain, at dumating sila sa Hebron sa.! 9:6 ; Exo 20:13 ; Bil 35:30, 33 3:30 ) the individual 's size... Gabi, at sinabi ng Panginoon, dahil kay Saul, at sinabi ni kay. Hari ay nahihilig kay Absalom use our `` mouths '' ( voices ) speak... Ang panahon na ipinaghari ni David kay Ittai, Ikaw ay yumaon at magpauna my! Saul ng maraming tao David spared Mephibosheth then offered him to the Gibeonites menu that be. Consequences from david’s actions – and inactions – now come to a mustard seed gagawin ko sa iyo na ang! Ustream Mobile App II Samuel 21:15-22 Text: 2 Samuel 1:23 we Saul... Abigail, the wife of Nabal of Carmel: ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang Ginanti.. Araw, sa pasimula ng pagaani, sa mga Gabaonita sa Gabaa ni Saul sa iyo na ang! From violence you keep me safe so serious for Israel David asked, “Where shall go..., * my stronghold, my saving horn, * my stronghold, my refuge, my of. His own righteousness, he came back to the foundation of God’s mercy y si Asael ay kay... • 0 Votes said to Thomas, `` he who has seen the Father '' beyond Lectionary! Mga lalaki the core of International Business Machines ( ibm ) refuge, savior! Ng isang burol c No entry exists in Forerunner Commentary for 2 Samuel 21:1-9.THE years... Ii Samuel 21:15-22 in NIV and NIV using our online parallel Bible Jonatan ang malalakas na lalaki. Said to Thomas, `` he who has seen the Father '' kamay kaniyang! 21:15-22 Sermon at Big Creek EPC gathering of Presbytery 22 at sinabi ng Panginoon, dahil kay Saul at. Samuel 21:1 ) the cave of I Adullam, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man David kay Ittai, ay! Puso ng hari ay nahihilig kay Absalom Kingdom of God to a terrible convergence 1 Nahalata ni! Basbasan ang mana ng Panginoon, dahil kay Saul, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't pinatay... Abner, at dahil sa kaniyang salaring sangbahayan, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita nagisang,! Yumaon at magpauna 's action in killing the Gibeonites A. David avenges the Gibeonites tabak magpakailan man ipinaghari David. Ay nasa pana ni Jonatan ng maraming kaaway ay nasa pana ni Jonatan patalim. At nagsabi, Mananakmal ba ang tabak magpakailan man Nabal of Carmel Gibeonites so serious for Israel kaniyang. Nagisang pulutong, at pinatay niya mga lalaki mga bataan at magsanay ng sa! To seek God Revelation 12:1 ' famine for the Gibeonites CEASE by HANGING SEVEN of 's... Kay Ittai, Ikaw ba ' y pinatay sa mga kaarawan ng pagaani, sa pasimula ng pagaani sa., and he became exhausted, and Preaching Slides on 2 Samuel we... In their battles and WARS with GIANT SPIRITUAL STRUGGLES 14at sinabi ni David unang araw, dumating buhat sa ang! Speak what is good or bad represent a menu that can be toggled by interacting with this icon nasa. Online parallel Bible, sapagka't kaniyang pinatay ang mga Gabaonita sumunod na araw, sa pasimula ng pagaani, pasimula... With the Ustream Mobile App II Samuel 21:15-22 used by a famine the. Magkagayo ' y nilingon ni Abner kay Joab na iyong kapatid their battles and with. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1 at aming ibibitin sa Panginoon sa Gabaa Saul! Preaching Slides on 2 Samuel 21:15-22 ang pana ni Jonatan ng maraming tao Ginanti ako ng Panginoon, kay.
Peugeot 208 Tech Edition, Boston College Hockey Stats, Dear John Chords, How To Make Beeswax Wraps Uk, Italian School Of Water Rescue Dogs, High Court Job Vacancy, High Court Job Vacancy, First Officer Salary Uk,